Disclaimer - Treinendatabase.nl

1) Treinendatabase.nl is zelfstandig opererend niet commerciële database, gastenboek en forum.

2) Deze disclaimer is van toepassing op alle natuurlijke of rechtspersonen die deze website gebruiken. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
Onder "gebruik" wordt onder meer verstaan: het inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten.

3) Treinendatabase.nl doet zijn uiterste best om de informatie op deze website zo juist, volledig en actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onjuist, onvolledig en/of verouderd is.
Treinendatabase.nl verschaft de inhoud van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

4) Treinendatabase.nl is niet aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.
Onder "schade" wordt verstaan: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

5) Treinendatabase.nl mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door treinendatabase gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Treinendatabase.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

6) Treinendatabase.nl bevat links naar externe websites. Treinendatabase.nl is hier niet aansprakelijk voor, en heeft geen controle over de content van deze websites.

7) Treinendatabase.nl behoudt zich het recht voor om natuurlijke of rechtspersonen de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de website zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de Admin de toegang tot de website monitoren.

8) Alle natuurlijke of rechtspersonen die deze website gebruiken zullen Treinendatabase.nl, vertegenwoordigers, adverteerders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de website, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

9) Niets van deze site met mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Treinendatabase.nl.